Regulaminy

Regulamin korzystania z usług GBP w Turawie  oraz filii bibliotecznych w sytuacji  zagrożenia Covid-19 na podstawie: Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

1. Dla użytkowników uruchomiona zostaje jedynie wypożyczalnia. Książki podaje bibliotekarz.

2. Do odwołania ogranicza się wolny dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni bibliotecznych.

3. Użytkownik może przebywać w bibliotece tylko w maseczce ochronnej i rękawiczkach jednorazowych.

4. Należy zachować bezpieczną odległość od stanowiska pracy bibliotekarza i innych użytkowników. ( zgodnie z wytycznymi 2m )

5. W bibliotece może przebywać jednocześnie dwóch użytkowników z zachowaniem wymaganej bezpiecznej odległości.

6. Książki i materiały zwracane użytkownik samodzielnie i odkłada w holu biblioteki  do kartonów oznaczonych datą.

7. Materiały zwrócone przez użytkowników podlegają kwarantannie przez dziesięć kolejnych dni. Po tym czasie bibliotekarz zaopatrzony w środki ochrony osobistej odznaczy je  w systemie by mogły  wrócić na półki.

8. Użytkownicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i procedur GIS, które dostępne są na stronie GIS.GOV.PL

9. W holu biblioteki dostępny jest płyn do dezynfekcji dla użytkowników.

10. Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii zalecenia mogą ulec zmianie.