Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TURAWIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie ul. Opolska 33 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.
http://www.gbp-turawa.wbp..pl
Data publikacja strony internetowej: 14.03.2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 14.03.2013 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń poniżej wymienionych
Deklarację sporządzono dnia 23-09-2020
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia 23-09-2020

Treść lub funkcje niedostępne
Brak skalowalności czcionki i możliwości wyboru tła kontrastowego .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Strona internetowa nie obsługuje skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
Osobą do kontaktu jest Bernadeta Staś , adres e-mail: gbpturawa@o2.pl, tel 77 4212044

Informacja zwrotna
Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie nie udostępnia cyfrowej strony internetowej .
Dodatkowe informacje
Deklaracja poprawy dostępności : poszukujemy rozwiązań aby polepszyć dostępność i użyteczność naszej strony


Dostępność architektoniczna


Dostosowanie wejść do budynków
Biblioteka Publiczna w Turawie mieści się w Turawie przy ul. Opolskiej 33. Wejścia do budynku znajdują się od w/w ulicy. Budynek biblioteki nie posiada podjazdu. Podejście do budynku jest z poziomu chodnika z jednym niskim stopniem do poziomu drzwi wejściowych. Wejście nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich . Przy wejściu głównym nie jest zamontowany dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki.

Dostosowanie korytarzy
Do biblioteki w Turawie wejście prowadzi do korytarza, z którego bezpośrednio wchodzi się do pomieszczeń bibliotecznych.

Dostosowanie schodów
W budynku nie są dostępne schody.

Dostosowanie wind
W budynku nie są dostępne windy

Dostępność pochylni
W budynku nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform
W budynku nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych
W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma dostępu pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Miejsca do parkowania znajdują się od strony ul. Opolskiej jej i drugiej strony budynku

Prawo wstępu z psem asystującym
W Bibliotece w Turawie obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego
W Bibliotece w Turawie nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Informacje dodatkowe
W siedzibie Biblioteki w Turawie nie ma odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nie można również skorzystać z nowoczesnego sprzętu dla osób niewidomych i niedowidzących tj. z komputera z oprogramowaniem JAWSfor Windows program udźwiękawiający.

Filie Biblioteki Publicznej W Turawie
Filia Ligota Turawska
46-046 Ligota Turawska , ul. Główna 1
tel. 774213192
e-mail: fgbpligota@o2.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek , środa, czwartek : 13.00- 17.00, wtorek: 10.00- 14.00, piątek: 12.00-16.00
Do biblioteki nie ma możliwości wjazdu na wózkach inwalidzkich.

Filia Zawada
46-025 Zawada ul. Oleska 35
tel. 774216297
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 14.00-18.00, czwartek 9.00-13.00
Placówka nie umożliwia wjazdu osobom na wózkach inwalidzkich.

Filia Węgry
46-023 Węgry ul. Opolska 15
Godziny otwarcia:
wtorek : 14.00-18.00
W żadnej z filii bibliotecznych nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.